Det svenska spinnhusets ekonomi, 1724 – 1825

Lilla Sparbanksfoajén Session 5: Pre-Industrial Households and Markets organized by Marcus Falk

Author

Hedvig Widmalm

Abstract

Från 1724 till 1825 fanns ett spinn-och rasphus på Långholmen i Stockholm. Spinnhuset var ett fängelse och arbetshus för kvinnor, medan rasphuset var ett fängelse och arbetshus för män. Många av spinn-och rasphushjonen var kvinnor, och Långholmens spinn-och rasphus blev stilbildande för andra sådana kvinnofängelser i riket. Från början försedde spin-och rasphuset på Långholmen Stockholms manufakturer med garn. Det här är en presentation av en ny projektidé som handlar om hur spinn-och rasphuset på Långholmen fungerade ekonomiskt. I projektet vill jag undersöka Långholmens ekonomiska verksamhet. I tidigare forskning om arbetsfängelser av den här typen har fängelserna antingen skildrats som en form av exploatering med ekonomiska motiv – fångarnas arbetskraft har utnyttjats för att framställa produkter så billigt som möjligt – eller så har arbetsfängelsernas sociala funktion som straffinrättningar betonats. I det här projektet vill jag ifrågasätta om den uppdelningen mellan straff- och ekonomisk funktion var så skarp.

Genom att studera spin- och rasphuset på Långholmens räkenskapsböcker är det möjligt att skapa en bild av vilka kostnader och vilken produktionstakt spinnhuset höll under dess hundraåriga existens. Jag vill också undersöka dess handel med manufakturerna, och manufakturisternas brev där de beskriver sin uppfattning av verksamheten. Utöver det ämnar jag göra några enskilda fallstudier över kvinnliga spinnhushjon där jag undersöker varför de arresterades och hur deras arbete i spinnhusen sedan såg ut. Utifrån resultaten av dessa delundersökningar diskuterar jag sedan huruvida Långholmens spinnhus, och andra spinnhus i riket, främst ska ses som ekonomiska produktionsenheter eller som straffinrättningar. Jag tar då upp begreppet hushållsekonomi, som det beskrevs och förstods under 1700-talet. Jag vill undersöka huruvida det kan skapa en förståelse för vilken funktion spinn-och rasphuset hade i det tidigmoderna samhället, och varför det fanns kvar i över 100 år.

PDF

No PDF available.