Hälsokris och ekonomisk omvandling. Covid 19:s påverkan på näringslivet i Sverige.

Sångsalen Session 6: Families, business and wealth organized by Staffan Albinsson

Author

Anders Houltz, Hans Sjögren

Abstract

Varje kris är unik, och även coronakrisen skiljer ut sig bland de industriella, finansiella och pandemiska kriser som Sverige och övriga världen upplevt under de senaste två hundra åren. Vi vet genom tidigare studier att krisers påverkan på samhället är stor, och bland annat tar sig uttryck i produktionsbortfall, långtidsarbetslöshet och kreativ destruktion. Dessutom vet vi att kriser tenderar att förstärka redan pågående förändringsprocesser, i termer av nya arbetssätt och rutiner, teknologiska språng samt nya värde- och distributionskedjor. Syftet i vårt projekt är att kartlägga och analysera hur det svenska näringslivet påverkades av coronakrisen (Covid 19). Till stöd för våra observationer och resultat äger vi tillgång till ett omfattande källmaterial, bestående av tre typer: 1) enkäter inhämtade vid åtta tillfällen; djupintervjuer med 50 personer från företag (branschmässig, geografisk och storleksmässig spridning) samt mediabevakning. Datainhämtningen har ägt rum i realtid under coronakrisen, från mars 2020 och framåt.

I vårt paper kommer vi kunna ge svar på hur företagens verksamheter påverkats på kort och lång sikt, hur omvärldsförändringar och samhällsstöd påverkat verksamheten samt hur medierapporteringen om företagen sett ut och förändrats över tid. Med våra resultat som utgångspunkt kommer vi kunna diskutera coronakrisens långsiktiga påverkan på samhället, i termer av vilka branscher som drabbats mest samt i vilken mån krisen lett till deurbanisering, hybridisering, avkontorisering och nya konsumtionsmönster.

PDF

No PDF available.